Red Field White Field
11 AM Girls Varsity: Allegheny v. Michigan Boys Varsity: Michigan v. Illinois Tornados
12 PM Girls Varsity: Celtic Elite OH v. Indy Speed
1 PM Girls JV: Celtic Elite OH v. Indy Speed Boys JV: Celtic Elite OH v. Illinois Tornados
2 PM Girls Varsity: Allegheny v. Illinois Tornados Boys Varsity: Celtic Elite OH v. Michigan
3 PM Girls Varsity: Celtic Elite OH v. Michigan
4 PM Girls JV: Celtic Elite OH v. Indy Speed Boys JV: Celtic Elite OH v. Illinois Tornados
5 PM Girls Varsity: Indy Speed v. Illinois Tornados Boys Varsity: Celtic Elite OH v. Illinois Tornados